Klikk for å gå til hjemmeside til Sykehuset Innlandet

Til pårørende

 

Å stå nær en med spilleproblemer kan oppleves svært vanskelig. Dette gjelder ikke nødvendigvis bare de som lever tett på spilleren, men også venner, arbeidskollegaer og andre. Pårørende kan oppleve at et tidligere godt forhold til vedkommende endrer seg negativt på flere områder grunnet spill.

 

Et av disse områdene som de pårørende ofte kan oppleve som mest vanskelig, er en voksende mistillit til spilleren. Dette skyldes at mange gjerne ønsker å skjule eller bagatellisere spilleaktiviteten sin, noe som kan ende opp i løgner om både spillingen og andre forhold. Den pårørende merker før eller senere at noe er alvorlig galt, og mistilliten og en generell negativ utvikling sprer seg gjerne langt utover det opprinnelige spilleproblemet. Det er vondt å oppleve løftebrudd og ikke kunne stole på den en er glad i.

 

Andre negative forhold som gjerne kan følge i kjølvannet av et spilleproblem, er naturlig nok økonomiske vanskeligheter. Felles oppsparte midler forsvinner og kontoer tømmes, regninger står ubetalte og gjeld etableres. Fortvilelse og usikkerhet om fremtiden er ofte resultatet hos de pårørende.

 

Videre vil spilleren kunne bruke mye tid og energi, ikke bare på selve spilleepisodene, men også på å tenke gjennom tidligere spill og planlegge det neste. De pårørende føler at de blir tatt lite hensyn til og ikke får den oppmerksomheten de fortjener. Det samme kan også annen familie og venner føle, noe som vil kunne føre til at de trekker seg unna. En står dermed i fare for tap av felles sosiale nettverk. Tilsvarende uoppmerksomhet på jobb kan også få alvorlige konsekvenser i arbeidsforholdet og dermed også for hele familien.

 

Humørsvingninger og ubalanse finner en også gjerne hos de med spilleproblemer, noe som lett kan smitte over på de pårørende. I det hele tatt ser en ofte at spillerens problemer som nevnt ovenfor, også trekker de pårørende inn i stadig større vanskeligheter, skyld og skam. En sier gjerne at de pårørende blir ”medavhengige”.

 



Hva kan pårørende gjøre?

 

  • Slutte å ta ansvar for hva spilleren gjør

Mange av de som står spilleren nær, bekymrer seg over om de selv må ta noe av skylden for spillingen. Det gjør ikke saken bedre at spilleren noen ganger også direkte eller indirekte beskylder sine nærmeste, for eksempel sin kone, for å være årsaken til at han spiller for mye. Slik negativ tenkning og påvirkning over lang tid, uten at en får snakket skikkelig ut med andre om det, gjør at en lett får skyldfølelse og tar på seg ansvar.

 

En kan derfor lett begynne å rydde opp etter spilleren ved å dekke over eller begrense konsekvensene. For eksempel betaler spillerens gjeld, låner eller gir han penger, jobber ekstra for å klare økonomien eller lyver for venner og familie for å holde spillingen hans skjult. Mange faller dermed inn i det samme negative mønsteret som spilleren selv er i. Dersom du ikke lar spilleren selv få føle konsekvensene av egne handlinger, ser han heller ingen grunn til å slutte å spille. Han har jo deg til å hjelpe seg ut av problemene hver gang!

 

Derimot har du nå tatt over konsekvensene hans ved å gjøre han bjørnetjenester. Det er du som lider. Du kan lett havne i en ond sirkel av medavhengighet, slik som nevnt tidligere.

 

Husk: Det er ikke ditt ansvar eller din feil. Ansvaret for at det skal skje en forandring ligger hos spilleren og ingen andre!

 

  • Vær tydelig på dine krav og dine behov

Tenk over hvordan du ønsker at ditt liv skal være. Aksepter aldri psykisk eller fysisk mishandling. Skriv ned fordeler og ulemper ved slik du og din familie har det nå, samt de fordelene og ulempene du kan se dersom du skulle velge å forandre / bryte med din nåværende situasjon. Snakk med andre om hvordan du har det.

 

Ved systematisk å bevisstgjøre sin situasjon på denne måten ved å ”veie” fordeler og ulemper opp mot hverandre, ser en lettere mulighetene og ikke bare begrensningene. Det blir dermed ikke så vanskelig å gjennomføre tunge valg. Også her kan det lønne seg å dele tankene sine i sammen med andre.

 

Fortell spilleren i klartekst om denne endringsprosessen du er inne i. Om hva slags krav og behov du har, og om alternativer eller konklusjoner du ser for deg. Å stille krav er å bry seg om!

 

 

  • Stå for dine beslutninger

Si klart ifra på forhånd hva konsekvensene blir dersom avtaler brytes. Har du først tatt en beslutning, prøv å stå ved den. Vis at du mener alvor og at du ikke er fornøyd med bare ord og løfter. Du vil se reelle handlinger. Sett opp tidsfrister.

 

Ett område hvor det kanskje må inngås avtaler kan være økonomi. Vær ikke godtroende, men beskytt dine egne penger. Kanskje noen som står spilleren nær, for eksempel ektefellen, ser at det er nødvendig å administrere økonomien i en periode. Det er imidlertid viktig å være klar over at dette kan være en belastning for forholdet, og bli en tjeneste som virker mot sin hensikt dersom det vedvarer over lengre tid.

Hjemkommunen kan i mange tilfeller være et bedre alternativ. Her har de plikt til å yte gratis økonomisk rådgivning og i mange tilfeller også praktisk gjennomføring av aktuelle ordninger. Bankene vil som regel også strekke seg langt for å få ordnet økonomiske forhold.


 

  • Søk hjelp for egen del

Når en ikke liker en annen persons handle- eller væremåte, forsøker en kanskje å få denne personen til å endre seg. Dette er som regel svært vanskelig å få til, mange vil si umulig, så sant denne personen selv ikke ønsker å forandre seg. Ofte blir resultatet at den som forsøker å forandre noen, bare ender opp med å slite seg ut. Nettopp dette er det mange pårørende som kjenner igjen; uansett hva en sier og gjør, finner spilleren alltids en anledning til å spille videre.

 

Hovedregelen blir derfor at det eneste mennesket du i utgangspunket kan hjelpe, er deg selv! Søk derfor hjelp for egen del, slik at du finner styrke og de beste mulighetene til å forbedre din livssituasjon uansett om han spiller eller ikke!

 

Slik hjelp finner faktisk de fleste ved å åpne seg for andre. Ved å dele og diskutere problemene dine med noen, settes ting i perspektiv. Du ser plutselig annerledes på en rekke forhold. Du får mot og styrke til å gjøre viktige valg og endringer i ditt liv. På den måten kan løsningene vise seg å være nærmere enn du tror.

 

Spilleproblemer hos sine nærmeste gjør at en ofte selv blir dratt inn i problematikken på mange områder. Som nevnt tidligere blir en lett medavhengig. Ett av disse problemområdene er at en lukker seg inne både fysisk og mentalt, og gruer seg for å snakke med andre. Dette til tross for at det nettopp er gjennom andre at en som sagt lettest finner løsninger.                                                

 

Prøv derfor å ta mot til deg og finn en samtalepartner. Dette kan være en eller flere av dine venner / venninner, en god arbeidskollega, en selvhjelpsgruppe, en støttetelefon som for eksempel Hjelpelinjen eller Pårørende til spilleavhengige. Det kan også være at du trenger mer strukturert hjelp fra profesjonelle. Dette kan eksempelvis være en konsulent på et sosialkontor, legen din eller en psykolog.


 

  • Støtte og positivitet

Når spilleren gjør seriøse tiltak for bedring, er det viktig å være oppmuntrende og forsterke spillerens tro på egen mestring. Vær klar over at de negative konsekvensene faktisk kan brukes og snus til et rikt og positivt liv med mange nye muligheter. Vær med å jobbe for dette.


 


 

Endringsprosesser tar tid! Det er lett å bli utålmodig og forvente at det meste skal endre seg på kort sikt. Dette gjelder de pårørende i like stor grad som spilleren.

 

Eksempelvis når spilleren har begynt i profesjonell behandling, forventes kanskje at ting faller på plass i rask rekkefølge for alle parter. Slik er det som regel ikke. I mange sammenhenger ser en likheter mellom spilleavhengighet og rusavhengighet, noe som kan gjøre det lettere å forstå at ting tar tid. Samme forståelsen kan overføres til spilleproblematikk.

 

Heldigvis synes behandlingsresultatene for spilleavhengighet å være gode. Dette gir håp om en ny og bedre fremtid både for spilleren og de pårørende!




 
Sist endret: 03.01.2012
 
 
 
Sykehuset Innlandet HF
Divisjon Psykisk Helsevern
Avdeling for Rusrelatert psykiatri og avhengighet
Fjernbasert behandling for spilleavhengige

Postadresse: Postboks 104, 2381Brumunddal
Telefon: 62 58 14 36